Analyse av gatenettet i Trondheim fra 1991

gateanalyse

Gateanalyse fra Trondheim fra 1991
Analyse av gatenettet i Trondheim fra 1991

Analysen skulle legge grunnlaget for å sette et skille mellom veg og gateutforming. Ikke bare i eksisterende situasjon, men også for den kommende byutvikling. Alle byer og større tettsteder bør ta gjennomføre en slik gateanalyse da den gir vesentlige føringer for stedsutvikling og utvikling av stedsbildet (se prosjekt)

Rapporten var en analyse for å sette skille mellom gate og vegutforming i Trondheim

  • hva er gater idag
  • hva har en uklar struktur, gate eller veg??
  • hva er veger

Rapporten kom med forslag til økt leselighet i vegnettet.

Rapporten satte skille mellom veg og gateutforming som er to helt ulike utformingsprinsipp både i system og detaljering. Dette for å forenkle diskusjoner til byens langsikte vekst – masterplan

En gateanalyse som dette burde alle byer å tettsteder i Norge gjennomføre. Den avklarer mange diskusjoner i kommende prosjekt… Ulike lenker i ulike prosjekt henger sammen i et hele, valg av standard og utformingsprinsipp må ikke besluttes i den enkelte lenke, men i en helhetlig plan. Hva er gate og hva er veg.

Gateanalyse - Forslag til nye bydeler med gateutforming
Forslag til nye bydeler med gateutforming