foredrag

Forelesninger som legges ut her er av mer almenn interesse. Noen av PDF filene er bekyttet med passord for kopiering, noen for utskrift og atter andre er begge deler. Enkelte innlegg er uten sperre av noen art. :-) Håper at dette er til nytte

Bilder, tekst, tegninger og skisser i fordragene er © Knut Selberg og Selberg Arkitekter As sin eiendom og kan ikke benyttes eller gjengies uten Knut Selberg skriftlige tillatelse. (Den gies stort sett alltid) Kilder skal alltid oppgies…

Samferdsel og infrastrukturplanlegging:
– Å ville samferdsel (Pdf)
– Å ville samferdsel. Foredrag for FRP – (Video) Tanker om regional utvikling
– Gatebruksplan – Levanger (Video)
Arkitektur og byplan – Presentasjon (Video)
– Knut sykeste side
– Premisser for gateplanlegging

Roller:
– Arkitektens rolle i eiendomsutvikling

Utforming av bruer:
– Brueksempler.
– Trebruer
– Utforming av bruer
– Hva kjennetegner vår tids bruer
– Brogestaltning Stockholm
– Possibilities In Timberbridge Design

Planprinsipper
– Hva styrer menneskets valg av handlested.
– Stedsforståelse
– Foredrag om jordvern, Senterpartiet
– De 10 bud….
– Passivhus
– Passivhus Paper