om masterplan

Hvorfor bruke en masterplan?

Kommuneplanens arealdel i plan- og bygningsloven har en tidshorisont på 12 år. Den skal revideres hvert 4 år. Dette medfører at planen har et hovedfokus på 4 år og i mindre grad den langsiktige utvikling. Denne kortsiktige planleggingen resulterer i klatteplaner og mangler de langsiktige utviklingstrekk. Spesielt byer og tettsteder i vekst har behov for å tenke langsiktig og strategisk.

Hvordan ser Trondheim, Tromsø, Lillehammer, Oslo eller Arendal ut om 20 år? Om 30 år? eller 40 år???? Med dagens vekst er Trondheim 400 000 mennesker om 100 år, dette krever langsiktig tenking og planlegging.

Northstowe England Masterplan arbeidet er et forsøk på å få aksept for en mer langsiktig tenking i planleggingen og med det på lengre sikt en mer ønsket og villet by- og stedsutvikling

Vi må tenke større og lengre enn det lovverket legger opp til. Flere og flere kommuner og større utbyggere tar kontakt med Selberg Arkitekter AS, nettopp for å ha dette perspektivet i sin planlegging.